Köy içmesuyu ve kanalizasyon tesisleri işletme, bakım ve onarımları ile ilgili toplantı İlçemiz Kaymakamı Osman ALTIN Başkanlığında, Köy muhtarlarının katılımı ile 20/02/2012 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.Kaymakamımız Osman ALTIN toplantının amacı hakkında açılış konuşmasında; Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını, ancak kendine yetecek kadar suyunun bulunduğunu suyun, yalnızca insanlık için değil, canlı ve cansız tüm doğa için vazgeçilmez doğal ihtiyaç ı olduğunun ve içme sularının sulama suyu olmadığını altını çizen ALTIN, ancak bu suyun da her damlasını dikkatli kullanmak gerektiğini, geçmiş yıllarda yağış miktarının düşmesi ile birlikte yeraltı su kaynaklarının tehlikeli boyutlarda azaldığını belirtti.Toplantının ana gündemini oluşturan, Konya İl Genel Meclisi tarafından alınan, Köy içmesuyu ve kanalizasyon tesisleri işletme, bakım ve onarımları ile ilgili kararlarının uygulanması konusunda aşağıda belirtilen hususlar görüşüldü.1-
İdare tarafından yapılmış içmesuyu ve kanalizasyon tesislerinden; ; Geçici kabulü yapılıp işletmeye açılan tesisler o işin kontrol mühendisi veya idare tarafından teslim tutanakları usulüne uygun doldurularak köy muhtarı ve azalarına imzalatıp teslim edilir ve taahhütname alınır.2- Devredilen tesislerin yapılış amacına uygun olarak işletilmesi, bakım, onarım ve korunmasından köy muhtarları sorumludur.3-
Şebekeli tesislerde her hane (abone), bedeli kendisi tarafından karşılanmak ve tükettiği suyun ölçümünü yapmak üzere su sayacı taktırmak mecburiyetindedir. Cazibeli sistemlerde de sayaç taktırılması ve su tüketim bedelinin abonelerden tahsil edilmesi zorunludur. Su sayacı taktırmayan aboneler kaçak su kullanmış sayılacaktır.4- İçmesuyu tesislerinin depo çıkışlarında ana sayaç taktırılır. Ana sayaç ile abone sayaçlarının toplamı karşılaştırılarak kayıp-kaçak kontrolü sağlanır.5-
Sadece içmesuyu amaçlı yapılan tesislerin amacı dışında özellikle sulama amaçlı kullanımı yasaktır. Yasaklara uymayanlar ve su ücretini ödemeyenler hakkında 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 55 ve 56. maddeleri gereğince işlem yapılır. Art arda iki fatura ödemeyen abonelerin suyu, su kesim tutanağı düzenlenerek mühürlenir ve su kesilir.6- İşletme bedelleri köy muhtarlıkları veya birlikler tarafından görevlendirilecek yetkililer tarafından toplanacaktır.7- Muhtarlıklarca, abone kapatma yaptırımı sayacın mühürlenmesi suretiyle uygulanır.8- Köy muhtarlıkları tarafından içmesuyu tesislerinin verimli ve etkin bir şekilde işletilebilirliğini sağlamak ve küçük çaplı bakım ve arızalarının hızlı bir şekilde çözülebilmesi için, Kesilen cezalar 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki kanun hükümlerine göre tahsil edilir.9- İçmesuyu tesisleri Muhtarlıkça teslim alındıktan sonra altı ay içerisinde su sayacı takılarak abonelik işlemleri tamamlanacaktır. Altı aylık sürede abonelik işlemlerini tamamlamayanlar hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır. Kesilen cezalar 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki kanun hükümlerince tahsil edilir.10- Bakım hizmetleri tesisi devir alan birlik veya muhtarlık tarafından yapılır. Acil bakım giderleri muhtarlık veya birliğin zorunlu giderler ödeneğinden karşılanacaktır.11- İçmesuyu ve kanalizasyon tesislerinin amacına uygun işletilip işletilmediği ve projesindeki değerlere uygun verimlilikte çalıştırılıp çalıştırılmadığı İdare ve Kaymakamlık tarafından tesisin projesindeki değerleri esas alarak denetlenir.12- Tesislerin korunmasından köy muhtarlıkları sorumludur. Yapılan tesislerin tahrip edilmesi, bozulması veya zarar verilmesi ile su kaynağının kirletilmesi veya kirlenmesine sebep olabilecek davranışlarda bulunması halinde sorumluları hakkında yönetmeliğin dayanak kanunları gereğince yasal işlem yapılır.13- Kaymakamın başkanlığında her yıl Ocak ayı içerisinde toplantı yapılır. Yapılacak toplantıya içmesuyu tesisi bulunan muhtarlar ve gerektiğinde İl Özel İdaresi yetkilileri katılır. Bu toplantıda; içmesuyu tahsilat ve ödeme kayıtları, su tüketim bedellerinin tahsilat oranları ve alınacak tedbirler, içmesuyu ile ilgili işlenen suçlara ne kadar para cezasının verileceği, gecikme cezalarının aylık oranı, her yıl uygulanacak cazibeli ve terfih su tüketim bedelleri belirlenir. Su tüketim bedellerinin belirlenmesinde İçmesuyu tesisine ait zorunlu giderler; Tesis bakım giderleri (sıva, boya, cam, çerçeve, vana, motopomp arıza veya yenileme, içmesuyu hatlarındaki arızalar vb)Klorlama cihazı ve klor (tablet ve/veya sıvı olarak) Kırtasiye giderleri (Sözleşme, makbuz, sayaç kesme tutanağı vb) Diğer giderler ( mühür vb) ortak giderlerin karşılanması için en az % 10 oranında ilave yapılır.Bu toplantıda alınan kararlar Kaymakam onayladıktan sonra uygulamaya konur.